Корисничка поддршка:
Македонски English

Тим

Основач
Александар Никола Кујунџиски
aleksandar@antolog.mk

Главен уредник
Жарко Кујунџиски
zarko@antolog.mk

Извршен уредник
Валентина Кујунџиска
valentina@antolog.mk

 

 

Лектор

Kристина Велевска

kristina@antolog.mk

Дизајнери

Mарко Трпески

 

Превод на англиски

Ѓурѓица Илиева

 

АНТОЛОГ - БООКС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Единствен даночен број 4080014541495
Жиро сметка
300000003674784
Депонент на Комерцијална банка а.д.
IBAN MK07300701003070696

S.W.I.F.Т. KOBSMK2X

 

Почитувани купувачи, замена на купените книги може да направите најмногу 15 дена од продажбата, и тоа задолжително со фискална сметка. Во спротивно, замената нема да биде извршена. Ви благодариме за разбирањето.